Vnitřní řád školní družiny

1) Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD)
– ranní družina 6,30 – 8,00 hodin, příchod nejpozději v 7,30 hodin
– odpolední družina (dle ukončení vyučování jednotlivých tříd) 11,40 – 17,20 hodin
– o prázdninách je provoz dle vyhlášení ředitelství školy

 2) Užívané místnosti
– ŠD pracuje v hl. budově školy  v jedné samostatné místnosti a v  jedné kmenové třídě v přízemí a na Bendovce užívá 3 samostatné herny (v přízemí 1 a 2 v patře) , jedno oddělení je v kmenové třídě  v přízemí
–  dále užívá především tělocvičnu, posluchárnu,multifunkční hernu, galerii a cvičnou kuchyňku
–  činnost ŠD může probíhat i mimo školní budovu (dětská hřiště,dopravní hřiště, okolní příroda)

3) Přihlašování a odhlašování žáků
– přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněné přihlášky
– o přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy
– odhlášení žáka ze ŠD může provést zákonný zástupce pouze písemně s uvedením přesného data ukončení docházky do ŠD

4) Ustanovení o úplatách za využívání ŠD
v září  1750,- Kč (září – leden), v únoru 1750,- Kč (únor – červen)
platba bankovním převodem na číslo účtu 263 434 812/0300 + variabilní symbol + jméno dítěte,
– I.tř. var.symbol – 111, II.tř. var.symbol – 222, III.tř. var.symbol – 333,     IV.tř. var.symbol – 444
– zákonní zástupci jsou povinni včas uhradit poplatky
úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, kterému je vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči,uvedenou skutečnost je nutné prokázat řediteli školy

5) Podmínky docházky do ŠD, odchody a vyzvedávání žáků
– do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 4. ročníku ZŠ (do naplnění kapacity ŠD)
– uvolňování dětí ze ŠD :

od 11,40 do 13,30 hodin(zpravidla žáci I. a II. tříd )
od 12,35 do 13,30 hodin( zpravidla žáci III. a IV. tříd)
od 15,00 do 17,20 hodin

– žáky neuvolňujeme v době od 13,30 do 15,00 hodin – probíhají zájmové činnosti v odděleních (uvolnění pouze výjiměčně, po domluvě s paní vychovatelkou)
– způsob odchodu a vyzvedávání žáka ze ŠD musí být uveden v přihlášce
– pokud žák ze ŠD neodchází samostatně, musí si ho vyzvednout některý ze zákonných zástupců osobně nebo osoba jimi pověřená
– pokud žáka vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce,musí zák.zástupce dát vychovatelce ŠD písemný souhlas s předáním žáka jiné konkrétní osobě a převzetí odpovědnosti za žáka
– žák může ze ŠD odcházet samostatně pouze na základě písemného souhlasu některého ze zákonných zástupců a převzetí odpovědnosti za něj
– žáka nelze uvolnit na základě telefonické žádosti, SMS nebo e-mailu
– v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD do konce provozní doby, pokud byly vyčerpány dostupné možnosti kontaktování zákonných zástupců žáka, vyrozumí vychovatelka ŠD Policii ČR, jejíž příslušníci pro žáka přijedou společně se zástupcem oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálního odboru MČ Praha 8 a zajistí mu smluvní azyl

6) Podmínky předávání žáků a přecházení žáků mezi budovami
– v budově přechází děti do tříd samostatně (na chodbách je pedagogický dozor)
– na vyučování a z vyučování mezi hlavní budovou ZŠ a ZŠ Na Bendovce převádějí žáky vychovatelky ŠD (25 dětí na jednu vychovatelku)
– na kroužky si žáky vyzvedávají vedoucí kroužků a přivádějí je zpět do ŠD

7) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
– vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků
– během provozu ŠD nevstupují, z bezpečnostních a hygienických důvodů, zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD
– žáci nesmějí do ŠD nosit nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

8) Zajištění pitného režimu
– žáci si do ŠD přináší vlastní nápoje
– v budově školy je k dispozici pítko

9) Práva a povinnosti žáků
Práva:

– účastnit se na činnostech ŠD, využívat prostory a pomůcky
– podílet se na tvorbě plánu a hodnocení činnosti

Povinnosti:
– chovat se v souladu se školním řádem a vnitřním řádem ŠD s nimiž byli seznámeni
– řídit se pokyny vychovatelky a ostatních pedagogických pracovníků
– neopouštět oddělení ŠD bez vědomí vychovatelky
– každý úraz nebo vznik škody,ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD, hlásí bez odkladu vychovatelce ŠD
– žák nenosí do ŠD cenné předměty (např. větší obnosy peněz,mobilní telefony-tyto věci má žák na vlastní odpovědnost)
– s vybavením ŠD zachází žák slušně, při úmyslném poškození hradí vzniklou škodu

10) Porušování povinností žáků
– v případě porušování povinností žákem je vedení školy oprávněno přistoupit k následujícím opatřením:
– písemné napomenutí do žákovské knížky, když se žák chová neukázněně
– podmínečné vyloučení – opakované porušování vnitřního řádu ŠD a napomenutí se minulo účinkem
– vyloučení ze ŠD – opakované a hrubé porušování povinností daných vnitřním řádem ŠD, zejména s možným důsledkem ohrožení zdraví vlastního nebo ostatních žáků
– o podmínečném vyloučení a vyloučení ze ŠD rozhoduje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky a po projednání v pedagogické radě
– rozhodnutí o podmínečném vyloučení a vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně, rozhodnutí vždy obsahuje zdůvodnění

11) Práva a povinnosti zákonných zástupců
Práva
:
– vyžadovat informace o činnostech  ŠD a o vlastním dítěti
– podílet se na akcích pro veřejnost organizovaných ŠD
– využívat školské služby a poradenství
Povinnosti:
– dostavit se na výzvu do školy k projednání otázek a problémů týkajících se dítěte
– zdůvodnit nepřítomnosti dítěte v ŠD
– písemně ohlásit každou změnu v odchodech dítěte a každou změnu v údajích uvedených v přihlášce
–  informovat vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti dítěte,zdravotních obtížích nebo závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti ŠD
– seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej

12) Pravidla komunikace zákonných zástupců s vychovatelkami ŠD
– komunikace s vychovatelkami probíhá prostřednictvím dveřního telefonu,zejména při odchodu žáka
– individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy

  • mobil: 721 435 976 nebo tel. 233 55 O2 82 i. 33 – 36
  • telefon Bendovka: 233 55 26

e-mail : skolni.druzina @zs-ustavni.cz

Datum účinnosti:1.9.2022

Mgr. Renata Sedláčková
Ředitelka ZŠ a MŠ Ústavní
181 00 Praha 8 – Bohnice