Platby

Platba za školné v ŠD činí od 4. 9. 2023 : Kč 350- měsíčně.

Termíny plateb:
–  v září     1 750,- Kč (září – leden)
–  v únoru 1 750,- Kč (únor – červen)

Číslo účtu:
– bankovním převodem na číslo účtu 263 434 812/0300 + variabilní symbol + jméno dítěte

Variabilní symbol:
– I.tř. var. symbol – 111
– II.tř. var. symbol – 222
– III.tř. var. symbol – 333
– IV.tř. var. symbol – 444

Výjimky:
– úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, kterému je vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, uvedenou skutečnost je nutné prokázat řediteli školy


Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanovuji úplatu za využívání školní družiny a školního klubu
při ZŠ a MŠ Ústavní
ve školním roce 2023/24
v základní výši 350,- Kč za dítě na jeden měsíc.

Od úplaty bude osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu této péče pobírá na dítě dávky pěstounské péče. Uvedenou skutečnost je nutné prokázat řediteli školy.

Úplata za měsíce září až leden je splatná do konce 9. kalendářního měsíce, za období únor až červen je splatná do konce 2. kalendářního měsíce, pokud se zákonný zástupce nedohodne s vedením školy jinak.

V Praze dne 12.05 2023
Mgr. Renata Sedláčková, ředitelka školy