Školní vzdělávací program pro ŠD

V naší družině se nenudíme

Vypracoval kolektiv vychovatelek

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ ÚSTAVNÍ

I. Údaje o zařízení:

Adresa: Školní družina při ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 – Bohnice
Ředitel školy: Mgr Renata Sedláčková
Telefon: 233 550 282 linka 33, 34, 721 435 976
Email: skolni.druzina@zs-ustavni.cz
Webové stránky: www.sd-ustavni.cz
Zřizovatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň

II. Popis zařízení:

Typ: ranní a odpolední péče

Kapacita ŠD:
180 žáků v 6 odděleních ŠD s účinnosti od 1. 9. 2012 (dle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 29. 6. 2012, č. j. S-MHMP 838887/2012)

Spádové oblasti:
sídliště Bohnice, Čimice, Troja, přilehlé obce severně od Prahy

Zařazení dětí s postižením: žádné

Věkové složení: 6 – 10 let

Provozní doba:
ranní: 6.30 h – 8.00 h
odpolední: 11.40 h – 17.20 h

 III. Režimové požadavky

Skladba zaměstnání: je tvořena každoročně s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a přizpůsobena ostatním zájmovým kroužkům. Je stanovena s ohledem na psychohygienické podmínky. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace ŠD. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený.
Ranní družina: jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou. Žáci mohou do ŠD docházet v průběhu celého ranního provozu.
Odpočinková činnost: po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti, proto zařazujeme klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních i fyzických sil, žáci sami volí k těmto činnostem optimální polohu.
Rekreační činnost: slouží k regeneraci sil, nejčastěji probíhá venku, zařazujeme do ní náročnější pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky.
Zájmová činnost: umožňuje žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení, činnosti probíhají ve skupinách nebo individuálně. Může se prolínat s rekreační činností.
Příprava na vyučování: procvičování učiva formou didaktických her, pracovních listů, práce s knihou, časopisem, péče o školní pomůcky atd.. Dle zájmu rodičů mohou být individuálně vypracovávány domácí úkoly.

 Režim dne:

čas

činnost

6.30 – 7.30 scházení dětí, volné hry a činnosti
7.40 – 7.55 odchod na vyučování, přechod na detašované pracoviště Na Bendovce
11.40 – 12.30(12.35 – 13.30) hygiena, oběd,přechod 3.A na Bendovku
12.30 – 13.30(13.30 – 14.00) odpočinkové činnosti
13.30 – 15.00(14.00 – 15.00) rekreační a zájmové činnosti
15.00 – 15.20 svačina
15.20 – 16.00 příprava na vyučování a individuální činnosti
16.00 – 17.20 volné hry dětí

Poznámka: časy uvedené v závorkách se týkají žáků nastupujících do ŠD po 5. vyučovací hodině

IV. Ekonomické podmínky

Způsob platby: úhrada nákladů na žáka je 350,-Kč měsíčně. První platba v září –1750,- Kč, druhá v únoru – 1750,- Kč. Platba bankovním převodem (číslo účtu 263434812/0300)

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje na základě §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů v plném znění ředitel školy, a to úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, kterému je vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, uvedenou skutečnost je nutné prokázat řediteli školy.

V. Personální podmínky

Počet pedagogických pracovníků: 5
Vzdělání: s odborným ped. vzděláním –4 vych.
bez odborného ped. vzdělání – 1 vychovatelka
Úvazek vychovatelek: 5 vychovatelek má týdenní úvazek 40 hodin

Další pracovní náplň vychovatelek: vedou zájmové kroužky dle osobního zaměření ( KERAMIKA, TVOŘÍLEK .) a jsou nápomocny suplováním při nepřítomnosti učitelů ve škole.

VI. Materiální podmínky

Prostory využívané při činnostech ŠD: HLAVNÍ budova –  2 oddělení v kmenových třídách druhého ročníku, BENDOVKA –  3 oddělení v kmenových třídách prvního ročníku. K činnostem jsou dále využívány i jiné místnosti školy – cvičná kuchyňka, galerie školy.

Pro pohybové činnosti – tělocvična, terasa vybavená hřištěm s umělým povrchem, houpačkami a kolotočem, atrium s lanovou pyramidou, basketbalovým košem a stoly na ping-pong, školní hřiště, zahrada u školy Na Bendovce s houpačkami a kolotočem, dětská hřiště v městské části, park a okolní lesíky.

Pomůcky: veškeré školní pomůcky (sportovní náčiní, společenské hry, stavebnice, knihy, výtvarný materiál, …) jsou dětem volně dostupné. Některé pomůcky (nůžky, lepidlo, pastelky, …) využívají dětí vlastní.

VII. Hygiena a životospráva v ŠD

Hygienické podmínky: každá třída je vybavena umyvadlem s teplou a studenou vodou, osvětlena odpovídajícím osvětlením, úklid je prováděn denně. Místnosti jsou pravidelně větrány okny i dveřmi.

Hlavní budova: 2 třídy se nachází v přízemí školy s únikovým požárním východem. WC pro dívky i chlapce se nachází na stejné chodbě.

Bendovka: 2 třídy jsou v 1. patře, 1 třída v přízemí – únikový východ je pro všechny hlavním vchodem. WC je v prvním patře pro dívky, v přízemí pro chlapce.

Stravování: dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava s možností výběru jídla. Vychovatelka dbá na hygienické i stravovací návyky v jídelně s ohledem na jídla, která žáci odmítají (po dohodě s rodiči). Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. K jídlu jsou podávané nápoje.

Odpolední svačinu a pití si žáci nosí z domova.

VIII. Psychohygiena

V ŠD je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci žáků v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Žáci jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní podmínky. Odpočinkové aktivity jsou upraveny podle individuálních potřeb žáků. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby žáků, reagují na ně a napomáhají je uspokojovat. Vychovatelky zatěžují žáky vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Žáci mají možnost kdykoliv relaxovat. Děti nezatěžujeme spěchem a chvatem, dbáme na klidný přístup. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program.